Algemene Voorwaarden van OUTFIT COMPANY WEAR B.V. te Gorinchem

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam onder aktenummer 53/2019 d.d. 15 november 2019.

Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot het leveren van (bewerkte) producten en/of diensten;
b. Leverancier: Outfit company wear B.V., die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Informatiedragers: optische en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten door leverancier aan een (potentiele) opdrachtgever.
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door leverancier. De toepasselijkheid van andere voorwaarden, waaronder de inkoopvoorwaarden van opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Offertes, aanbiedingen
1. Elke offerte van leverancier is vrijblijvend en bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
2. Alle offertes zijn mede gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De vermelding van aantallen en prijzen geschiedt door leverancier zo nauwkeurig mogelijk maar is slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Indien in de offerte gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, vormen deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Kennelijke vergissingen of onjuistheden in de offerte, binden leverancier niet.

Artikel 4 – Overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding leverancier heeft bereikt.
2. Indien de acceptatie op enig punt of onderdeel afwijkt van de aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover leverancier met deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
3. Leverancier stuurt van iedere overeenkomst een orderbevestiging aan opdrachtgever. Indien een dergelijke orderbevestiging ontbreekt, doet dat echter niets af aan de rechtsgeldigheid van de overeenkomst.
4. Indien de orderbevestiging onjuistheden bevat, dient opdrachtgever dit binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging, aan leverancier te melden, bij gebreke waarvan de op de orderbevestiging vermelde gegevens, juist worden geacht.
5. Indien de inhoud van de orderbevestiging afwijkt van deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de orderbevestiging.

Artikel 5 – Ontbinding en annulering
1. Leverancier heeft het recht de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien: – opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de overeenkomst voldoet en hij terzake, na ingebrekestelling, in verzuim is geraakt; – beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; – opdrachtgever failleert, surseance van betaling heeft aangevraagd, danwel ontbonden of geliquideerd wordt; – opdrachtgever (natuurlijk persoon) failleert, in de WSNP komt, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
2. Indien een grond zoals genoemd in lid 1 zich voordoet, zijn de openstaande vorderingen van leverancier onmiddellijk opeisbaar.
3. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. In alle andere gevallen is annulering niet mogelijk. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. In geval van een rechtsgeldige annulering, is opdrachtgever verplicht alle als gevolg van de annulering veroorzaakte schade van leverancier te vergoeden. Onder deze schade worden begrepen de door leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Deze schade bedraagt in ieder geval 60% van de netto factuurwaarde van de geannuleerde overeenkomst, met een minimum van 600 Euro, te vermeerderen met de werkelijke schade voorzover deze voornoemd bedrag overstijgt.

Artikel 6 – Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting BTW en exclusief verzend- en transportkosten, tenzij anders vermeld.
2. De prijs die leverancier voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 7 – Prijswijzigingen
1. Materiële prijsstijgingen bij leveranciers of fabrikanten van leverancier, welke optreden na het uitbrengen van een offerte door leverancier, danwel na het sluiten van de overeenkomst, ten gevolge van onvoorziene prijsstijgingen van grondstoffen, onvoorziene wisselkoersschommelingen (+/- 5%) of andere onvoorziene situaties, geven leverancier het recht de door haar geoffreerde of overeengekomen prijzen aan te passen.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door opdrachtgever die leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3. Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen de correcties of gewijzigde instructies in de na het sluiten van de overeenkomst door hem ontvangen werktekeningen, modellen en zet-, druk-, borduur-, en andere proeven. Leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze gewenste wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt en onder de voorwaarde dat opdrachtgever de extra kosten vergoedt.

Artikel 8 – Betalingstermijn
1. Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen bij aflevering, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien is overeengekomen op rekening te leveren, dient betaling zonder korting, verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden Op verzoek van leverancier dient vooruitbetaling te geschieden van film-, litho-, computerband- en borduurprogrammakosten.
2. Leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s, computerbanden en proeven.
3. Leverancier is bij het sluiten van de overeenkomst, alsmede daarna, gerechtigd om een aanbetaling of betaling vooraf van opdrachtgever te verlangen. Voor leverancier ontstaat pas een leververplichting zodra deze (aan-) betaling is voldaan. Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende renten en kosten behoorlijk gedekt is en dat leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is deze vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
5. Bij het niet of niet tijdig nakoming van de betalingsverplichting door opdrachtgever, komen de kosten van invordering voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,–, een en ander vermeerderd met omzetbelasting daarover.

Artikel 9 –Termijn en wijze van levering
1. De door leverancier in de offerte, in de overeenkomst of daarbuiten opgegeven levertijden, zijn bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op basis van de gegevens en omstandigheden die op dat moment bij leverancier bekend waren. De overeengekomen of opgegeven levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering plaats af het vestigingsadres van leverancier.
3. In geval is verkocht met aflevering op afroep, dient opdrachtgever de afroep zodanig te laten plaatsvinden, dat binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alle producten volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn werd overeengekomen.
4. Indien opdrachtgever ter levering aangeboden producten of diensten in ontvangst weigert te nemen, worden de producten en diensten geacht afgeleverd te zijn en is opdrachtgever de prijs vanaf dat moment aan leverancier verschuldigd, alsmede is opdrachtgever verplicht de door leverancier ten gevolge van de weigering geleden schade en extra kosten (van bijvoorbeeld opslag)te vergoeden.
5. Opdrachtgever is gerechtigd tot deelleveringen, maar kan daartoe niet verplicht worden.
6. Indien vervoer van de te leveren producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 10 – Risico-overgang, inspectie en eigendomsvoorbehoud
1. Vanaf het moment van levering komen de producten voor risico van opdrachtgever, ook indien de eigendom van de producten op dat moment nog niet is overgegaan op opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verplicht direct na de levering te controleren of de afgeleverde producten aan de overeenkomst voldoen. In dat kader dient opdrachtgever te controleren of de juiste producten in de juiste aantallen geleverd zijn en of de geleverde producten deugdelijk en onbeschadigd zijn. Geconstateerde afwijkingen in typen, hoeveelheid of kwaliteit dient de afnemer binnen 48 uur schriftelijk aan leverancier mede te delen, bij gebreke waarvan de producten geacht worden conform de overeenkomst geleverd te zijn. Bij klachten buiten voornoemde termijn, zal opdrachtgever moeten aantonen dat de non-conformiteit reeds op het moment van levering aanwezig was. Indien de genoemde termijn van 48 uur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert handelende opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, kan deze termijn op schriftelijk verzoek van opdrachtgever worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van leverancier voor opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. Voorwaarde hiervoor is wel dat het verzoek wordt gedaan voordat de termijn van 48 uur is verstreken.
3. Indien de in lid 2 bedoelde klacht van opdrachtgever terecht blijkt te zijn, zal leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zo spoedig mogelijk nieuwe producten en/of diensten leveren, ingeval waarvan leverancier niet schadeplichtig wordt jegens opdrachtgever. 4. Zolang opdrachtgever niet het volledige factuurbedrag, vermeerderd met rente en kosten, heeft voldaan, behoudt leverancier zich de eigendom van de geleverde producten voor. Opdrachtgever is in dat geval verplicht leverancier op ieder gewenst moment toegang tot de producten te geven, zodanig dat zij haar eigendomsvoorbehoud ongehinderd kan uitoefenen. Indien opdrachtgever de producten van leverancier, ondanks het daarop rustende eigendomsvoorbehoud, overdraagt, in gebruik geeft of daarop zekerheidsrechten vestigt en/of failliet gaat, in surseance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op de producten, dient zij daarvan onverwijld schriftelijk melding te maken aan leverancier. Indien zij deze verplichting niet nakomt, verbeurt zij een direct opeisbare boete aan leverancier van drie maal het niet betaalde factuurbedrag.

Artikel 11 – Zet-, druk-, borduur-, of andere proeven
1. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van leverancier ontvangen zet-, druk, borduur- of andere proeven op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 12 – Gebreken, klachttermijn en garantie
1. Tenzij anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in artikel 10, lid 2, staat leverancier er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten. Afwijkingen die zoals aangegeven in artikel 13 van geringe betekenis zijn, leveren nooit een tekortkoming van de zijde van leverancier op.
2. Op straffe van verval van de garantie, dient opdrachtgever een klacht over een gebrekkig product binnen 7 dagen na ontdekking, schriftelijk aan leverancier te melden.
3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (zijn) ontstaan uit: – de niet-inachtneming van was- en droogvoorschriften; – beschadiging; – ander niet normaal gebruik
4. De garantieverplichting van leverancier is in alle gevallen beperkt tot het naar keuze van leverancier kosteloos vervangen van het gebrekkige product, danwel restitutie van de betaalde factuurwaarde. In beide gevallen is leverancier niet gehouden tot enige nadere schadeloosstelling, van welke aard dan ook.
5. Opdrachtgever dient het gebrekkige product voor inspectie door leverancier ter beschikking te houden. Indien de klacht van opdrachtgever terecht is dient het gebrekkige product franco naar leverancier te worden gezonden.
6. Zodra leverancier aan haar garantieverplichting heeft voldaan, wordt het gebrekkige product haar eigendom.
7. Leverancier is niet tot enige garantie gehouden, zolang opdrachtgever niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
8. Een klacht geeft opdrachtgever nimmer het recht de betaling van een opeisbare factuur op te schorten of te verrekenen.

Artikel 13 – Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, borduur- of andere proeven, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van de order al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit de order in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de producten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5%
5. Afwijkingen in de overige door leverancier gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en toepasselijke koopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij leverancier ter inzage. Leverancier zal opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. Leverancier is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten of diensten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst. Enige aansprakelijkheid van leverancier strekt nooit verder dan de in artikel 12 genoemde garantieverplichtingen en is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende netto factuurwaarde.
2. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor schadeclaims van derden ingesteld tegen leverancier ter zake door leverancier aan opdrachtgever verkochte producten of voor opdrachtgever verrichte diensten.
3. Indien en voor zover leverancier geen beroep toekomt op de in dit artikel opgenomen exoneraties, zal leverancier nooit voor een hoger schadebedrag aangesproken kunnen worden, dan het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom.
1. Opdrachtgever garandeert leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele eigendom die derden kunnen doen gelden. Opdrachtgever vrijwaart leverancier zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken van derden dienaangaande.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerbanden, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soort gelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur vermeld zijn.
4. De door leverancier volgens haar vormgeving te leveren of geleverde producten en/of diensten, waaronder kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerbanden, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soort gelijke productie- en hulpmiddelen, alsmede een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor leverancier bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, daaronder begrepen het door een derde laten verveelvoudigen.
5. Opdrachtgever verkrijgt na volledige betaling van de door leverancier geleverde producten en/of diensten het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van producten en/of diensten in de zin van lid 4 van dit artikel. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde producten en/of diensten en houdt met name niet in het gebruik tot (het laten) verveelvoudigen hiervan.

Artikel 16 – Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, computerbestanden, borduurprogramma’s en randapparatuur blijven het eigendom van leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. Leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan opdrachtgever af te geven.
3. Leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor opdrachtgever te bewaren. Indien leverancier en opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door leverancier zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 17 – Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. Leverancier zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. Opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient opdrachtgever leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. 4. Opdrachtgever verleent leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming in de macht van leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 18 – Door opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
1. Indien opdrachtgever met leverancier is overeengekomen, dat opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. Opdrachtgever zal hiertoe instructies van leverancier vragen.
2. Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. Opdrachtgever zal hiertoe de instructies van leverancier vragen. Opdrachtgever staat er voor in, dat leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. Leverancier is niet gehouden de van opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de borduring op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat haar oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan leverancier getoonde monsters en het later door opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.
5. Leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van opdrachtgever ontvangen en door haar te bedrukken of bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti- smetpoeder.
7. Opdrachtgever is gehouden leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
8. Leverancier is gerechtigd over de resten zoals snij-afval etc. van het door opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware deze haar eigendom. Opdrachtgever is op verzoek van leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij leverancier af te halen.

Artikel 19 – Overmacht
1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder worden in ieder geval begrepen: oorlog, natuurramp, stakingen bij leverancier of haar toeleveranciers, een algemeen gebrek aan grondstoffen of halffabricaten, niet voorzienbare stagnatie of vertraging bij toeleveranciers of derden, vervoersproblemen, brand-, molest- en waterschade bij leverancier of toeleveranciers en overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld in- en uitvoerverboden.
2. Indien zich een overmacht situatie voordoet, heeft leverancier het recht, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3. Indien de overmacht situatie langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Geen van partijen is in dat geval verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 20 – Privacy en verwerking van persoonsgegevens
1. Leverancier verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgever voor de volgende doeleinden: – de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst; – het onderhouden van contact met opdrachtgever; – het door leverancier verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing;
2. Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.
3. Met het aangaan van de overeenkomst gaat opdrachtgever akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens door leverancier. Opdrachtgever kan deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken, behalve voor zover de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk zou worden.

Artikel 21 – Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.